შინაგანაწესი

 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება

შპს „თამარიონის“ სკოლა

 

Tavi I.U

zogadi debulebebi

 

1.1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება შპს „თამარიონის“ skola Tavis saqmianobas warmarTavs moqmedi kanonmdeblobis, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis  “თამარიონის` წესდეbis, skolis debulebisa da Sinaganawesis safuZvelze.

 

1.2 სკოლის მისიაა: სკოლათამარიონი" მოწოდებულია შექმნას ისეთი სასკოლო გარემო, სადაც მოზარდები მიიღებენ ხარისხიან განათლებას, ეზიარებიან ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანისტურ იდეალებსა და ღირებულებებს. სკოლა მიზნად ისახავს, აღზარდოს პიროვნული ღირსების მქონე მაღალი ეროვნული ღირებულებების მატარებელი. განათლებული, კრიტიკულად მოაზროვნე, ტოლერანტი, პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქე, ხელი შეუწყოს მოზარდებს სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებაში, განუვითაროს ისეთი უნარჩვევები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათ წარმატებულ თვითრეალიზაციას. ამ მისიის განსახორციელებლად სკოლა ქმნის მართვის, აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის თანამედროვე სისტემას და საკუთარ საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი განვითარებისა და სრულყოფის რეჟიმში.

1.3 Sromis Sinaganawesi Sedgenilia saqarTvelos ,,Sromis kodeqsis” moTxovnaTa gaTvaliswinebiT da efuZneba saqarTvelos ganaTlebis sistemaSi moqmed kanonebs da sxva kanonqvemdebare normatiul aqtebs:

¨      saqarTvelos konstitucia;

¨      kanoni zogadi ganaTlebis Sesaxeb;

¨      zogadi ganaTlebis erovnuli miznebi;

¨      maswavleblis saqmianobis dawyebis, profesiuli ganviTarebisa da karieruli winsvlis sqema;

¨      erovnuli saswavlo gegma;

¨      maswavleblis eTikis kodeqsi _ saq. ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010w. 14.VII. brZaneba #57/n.

¨      moswavlis qcevis kodeqsi _ saq. ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010w. 30.VIII. brZaneba #79/n. 

 

1.4Sromis Sinaganawesi miznad isaxavs skolaSi Sromis disciplinis ganmtkicebas, Sromis swor organizebas, samuSao drois srul da racionalur gamoyenebas.

1.5skolis yvela pedagogi, TanamSromeli, moswavle da mSobeli an misi kanonieri warmomadgeneli, movalea daicvas Sromis Sinaganawesi.

 

1.5skolis yvela pedagogi, TanamSromeli, moswavle da mSobeli an misi kanonieri warmomadgeneli, movalea daicvas Sromis Sinaganawesi.

 

 

 

 

 

Tavi II.

muSakis samuSaoze miRebis, gadayvanisa

da daTxovnis wesi

 

samuSaoze miRebis wesebi:

 

2.1. muSaki Tavis SromiT uflebas axorcielebs skolasTan SromiTi kontraqtis (xelSekrulebis) dadebis gziT, romelsac Tan axlavs samsaxurebrivi instruqciebi TiToeuli muSakis saqmianobis specifikis gaTvaliswinebiT;

 

2.2.     samuSaoze miRebisas warsadgeni dokumentacia: skolis administracia, muSakis samuSaoze miRebisas (SromiTi xelSekrulebis gaformebisas) misaRebi pirisagan iTxovs Semdeg dokumentebs:

 

¨      gancxadeba samsaxurSi miRebis Taobaze;

¨      piradobis mowmoba an pasporti registraciis adgilis CvenebiT;

¨      kadrebis aRricxvis furceli an СV;

¨      ganaTlebisa da kvalifikaciis, specialuri codnis an momzadebis/ gadamzadebis damadasturebel dokumenti (Sesabamisi sertifikatebiT);

¨      samedicino daskvna, rom janmrTelobis mdgomareobis mxriv ar arsebobs xelisSemSleli garemoebebi sabavSvo dawesebulebaSi muSaobisaTvis. (აღნიშნულ დოკუმენტებს დასაქმებული წარმოადგენს სასწავლო წლის დაწყებამდე სულ ცოტა 7 დღით ადრე, ან  ადმინისტრაციის მოთხოვნიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში).

 

2.3.    SeTavsebiTi samuSao: pirebi, romlebic samuSaoze miiRebian SeTavsebiT, skolis moTxovnis SemTxvevaSi, valdebulni arian warmoadginon cnoba ZiriTadi samuSao adgilidan, dakavebuli Tanamdebobisa da muSaobis grafikis miTiTebiT;

2.3.1. შრომითი ხელშეკრულება შეთავსებით სამუშაოზე შეიძლება დაიდოს პირთან, რომელსაც ძირითადი სამუშაოდან თავისუფალ დროს შეუძლია სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება.

2.3.2. დასაქმებულის უფლება, შეასრულოს სხვა სამუშაო, შესაძლებელია შრომითი ხელშეკრულებით შეიზღუდოს, თუ ასეთი სამუშაოს შესრულებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მის ძირითად სამუშაოსთან დაკავშირებული მოვალეობების შესრულებას ან/და თუ პირი, რომლისთვისაც უნდა შესრულდეს შეთავსებითი სამუშაო, დამსაქმებლის კონკურენტია.

 

 

2.4.  SromiTi xelSekruleba: samuSaoze miReba formdeba werilobiTi formiT, skolasa da muSaks  Soris xelSekrulebaze  xelismoweriT. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebi ar SeiZleba iyos ,,Sromis kanonTa kodeqsiTa” da ,,zogadi ganaTlebis Sesaxeb” kanoniT garantirebul uflebebze naklebi;

 

2.5.     maZiebeli: skolis administracia uflebamosilia, konkretul pirTan SeTanxmebiT, StatgareSe iyolios  maZiebeli (staJiori) maswavlebeli;

 

2.6.     muSakis samuSaoze miRebisas an dadgenili wesiT misi sxva samuSaoze gadayvanisas administracia valdebulia gaacnos mas Semdegi dokumentebi:

¨      skolis debuleba;

¨      skolis Sinaganawesi/samsaxurebrivi instruqciebi.

aRniSnuli dokumentebis gacnobas muSaki adasturebs xelmoweriT.

 

2.7.         xelSekrulebaze xelismoweris Semdeg, administracia gamoscems brZanebas muSakis samuSaoze miRebasTan dakavSirebiT.

 

2.8.     yovel muSakze gaxsnilia piradi saqme, romelSic inaxeba:

kadrebis aRricxvis furceli/CV an,da avtobiografia, ganaTlebis, kvalifikaciis, profesiuli momzadebis/gadamzadebis da atestaciis Sedegebis damadasturebeli dokumentebis aslebi, Sromis wignaki (aseTis arsebobis SemTxvevaSi), amonaweri brZanebidan daniSvnis, gadayvanis, waxalisebisa da gaTavisuflebis Sesaxeb. aqve inaxeba SromiTi  xelSekrulebis (kontraqtis) erTi egzemplari. piradi saqme skolaSi inaxeba muSakTan xelSekrulebis Sewyvetidan 5 wlis ganmavlobaSi;

 

2.9. muSakis samuSaodan gaTavisuflebis safuZvlebi:

 

    a. sapatio mizezis (janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri mdgomareoba, samsaxurebrivi mivlinebis Sesruleba) gareSe, samsaxurebrivi instruqciebiT gaTvaliswinebuli samuSaos sistematuri Seusrulebloba;

 

    b. sapatio mizezis gareSe, zedized ori dRis ganmavlobaSi  samuSao saaTebis (sagakveTilo da arasagakveTilo saaTebis) gacdena;                                             

 

    g. samuSaoze arafxizel mdgomareobaSi, aseve narkotikuli an toqsikuri nivTierebis zemoqmedebis qveS gamocxadeba;

 

    d. muSakis mier, romelic uSualod emsaxureba da pasuxismgebelia fulad an materialur faseulobebze, braleuli qmedebis  Cadena, qonebis (maT Soris wvrilmani) miTviseba, gaflagva, misi ganzrax ganadgureba an dazianeba, Tu es qmedeba iZleva administraciis mxridan misdami ndobis dakargvis safuZvels;

 

    e. muSakis mier, romelic asrulebs aRmzrdelobiT funqcias, mocemuli samuSaos Seusabamo amoraluri saqcielis Cadena skolis teritoriaze da saskolo dros (saskolo saswavlo gegmiT gansazRvruli procesis, agreTve skolis mier inicirebuli, organizebuli, kontrolirebuli, dafinansebuli, agreTve misi sponsorobiT Catarebuli nebismieri RonisZiebis mimdinareobis dro), ris Sedegadac SeuZlebelia aRniSnuli samuSaos gagrZeleba;

 

    v. ganmeorebiT, wlis ganmavlobaSi, skolis wesdebisa da Sinaganawesis uxeSi darRveva, risTvisac muSaks gaformebuli hqonda Sesabamisi disciplinuri saxdeli;

 

    z. moswavleze araerTjeradi fizikuri an fsiqologiuri Zaladoba (moswavlis daSineba,´raime informaciis gamoZalva, misi diskriminacia raime niSniT) gasaTavisuflebeli muSakis  braleuli qmedebis dadasturebis SemTxvevaSi;

 

    T. korufciul urTierTobaSi (garigebaSi) monawileoba, korufciis nebismieri  gamovlineba.

 

  2.10. zogadi ganaTlebis maswavleblis saxeebi:

 

    zogadi ganaTlebis maswavleblis saxeebia:

a) dawyebiTi safexuris maswavlebeli _ maswavlebeli, romelsac aqvs saWiro kvalifikacia imisaTvis, rom aswavlos esg_iT gaTvaliswinebuli erTi an ramdenime sagani dawyebiT safexurze;

b) sabazo/saSualo safexuris sagnis maswavlebeli _ maswavlebeli, romelsac aqvs saWiro kvalifikacia imisaTvis, rom aswavlos esg_iT gaTvaliswinebuli sagani sabazo da saSualo safexurebze;

g) sagnobrivi jgufis maswavlebeli _ maswavlebeli, romelsac aqvs saWiro 

kvalifakacia imisaTvis, rom aswavlos yvela sagani,  romelic esg_iT

gaTvaliswinebul erT sagnobriv jgufSia gaerTianebuli, sabazo an/da

saSualo safexurze.

d) specialuri saWiroebebis mqone moswavleTa maswavlebeli _ maswavlebeli, romelsac aqvs saWiro kvalifikacia imisaTvis, rom aswavlos specialuri saWiroebebis mqone moswavleebs.       

 

 

 

Tavi III.

samuSao dro da pirobebi

 

3.1. samuSao dro: pedagogiuri muSakebis (samuSao) drois xangrZlivoba da saswavlo reJimi ganisazRvreba ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier rekomendirebuli ganrigiT. rogorc wesi, 5 dRiani samuSao kviriTa da ori dasvenebis dRiT da SromiTi xelSekrulebiT;     

 

samuSao dro (kanonmdeblobiT gansazRvruli dro, romlis ganmavlobaSic muSaki valdebulia Seasrulos masze dakisrebuli samuSao) ganisazRvreba skolis wliuri saswavlo gegmiT, saswavlo cxriliTa da Tanamdebobrivi movaleobebiT, romelic akisriaT maT SromiTi xelSekrulebiT.

 

3.2. xelfasi maswavlebels eZleva ara mxolod sagakveTilo saaTebis  CatarebisaTvis (sruli datvirTvis maswavlebels 36 saaTiani samuSao kvirisaTvis), maswavlebel valdebulia saerTo samuSao (pedagogis ganaTlebis donis amaRleba, moswavleebTan individualuri MmuSaoba, saswavlo masalis momzadeba, gakveTilis dagegmva da sxva), rogorc wesi, Seasrulos skolaSi.

 

3.3.  ardadegebi: Semodgomis, zamTrisa da gazafxulis ardadegebis periodi, skolis yvela პედაგოგისათვის warmoadgens არა samuSao dros. ამ პერიოდში პედაგოგებს ეძლევათ ფასიანი შვებულება.

 

3.4. pedagogiuri muSakis saaTobrivi datvirTva (klasebisa da saaTebis raodenoba kviraSi) axali saswavlo wlisaTvis ganisazRvreba skolis administraciis mier SromiTi xelSekrulebiT an,da saskolo-saswvalo gegmiT; im SemTxvevaSi, roca pedagogiuri muSakis saswavlo datvirTva ar aris gansazRvruli kontraqtiT, pedagogiuri muSaki iTvleba miRebulad saswavlo datvirTvis im moculobaze, romelic dadgenilia skolis direqtoris brZanebiT misi samuSaoze miRebisas;

 

3.5. saaTebis ganawileba: maswavleblebze saaTebis ganawilebis sakiTxis gadawyvetisas umTavresia maswavleblis sagnobrivi da pedagogiuri kvalifikacia, kerZod, rogoria misi swavleba/swavlis Sedegebi. Tu klasSi moswavleebis umravlesoba ver Zlevs saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul sagnobriv standarts, saswavlo wlis ganmavlobaSi pedagogiuri muSakis saswavlo datvirTva SeiZleba Semcirdes administraciis iniciativiT. pedagogis saswavlo datvirTva aseve SesaZloa Semcirdes saswavlo gegmiTa da programebiT saaTebis an klasebis Semcirebis SemTxvevaSi;

 

3.6. aRniSnuli cvlilebebis Sesaxeb muSaks unda ecnobos ori kviriT adre. Tu muSaki ar aris Tanaxma, gaagrZelos muSaoba axal pirobebSi, SromiTi xelSekruleba (kontraqti) Sewyvetilad iTvleba;

 

3.7. gamoTavisuflebuli dRe:  pedagogiuri muSakebisaTvis, iq sadac SesaZlebelia, SesaZloa dawesdes kviraSi erTi Tavisufali dRe (sagakveTilo saaTebis gareSe) meToduri samuSaoebisa da kvalifikaciis asamaRleblad;

 

3.8. morigeoba:  skolis direqtori skolis muSakebs avalebs skolaSi morigeobas winaswar Sedgenili morigeobis grafikis Sesabamisad;

 

3.9. samsaxurSi gamocxadebis wesi:  maswavlebeli samsaxurSi gamocxadebisas avsebs tabels _ xelis moweriT adasturebs skolaSi gamocxadebasa da skolidan gasvlas Sesabamisi zusti drois miTiTebiT. tabelis warmoebaze kontroli da pasuxismgebloba evaleba skolis sasawavlo procesisi menejers an/da direqtoris mier uflebamosil pirs.     

 

3.10. pedagogiur muSakebs ekrZalebaT, TavianTi Sexedulebisamebr Secvalon samuSao grafiki da sagakveTilo cxrili;

 

samsaxurSi aryofnis Setyobinebis wesi da Sesabamisi RonisZiebebi

 

3.11. Tu muSaki ver axerxebs samsaxurSi gamocxadebas raime sapatio mizeziT (janmrTelobis gauareseba, qorwineba, mZime ojaxuri garemoebebi da sxva), igi valdebulia, winaswar gancxadebiT mimarTos skolis direqtors droebiT samsaxuridan gaTavisuflebis Sesaxeb, xolo sagangebo situaciaSi telefoniT an sxva saSualebiT acnobos administraciis romelime wevrs, araugvianes erTi saaTisa samuSaos dawyebamde (an,da dauyonebliv); samuSao dRis ganmavlobaSi Setyobinebis ararsebobis SemTxvevaSi administracia uflebamosilia, gamoiyenos administraciuli saxdeli;

 

3.12. samsaxurSi gamocxadebis Semdeg TanamSromeli valdebulia aanazRauros gacdenili samuSao dro administraciasTan SeTanxmebuli grafikiT (garda im SemTxvevisa, roca arsebobs winaswari SeTanxmeba konkretul pirTan misi Secvlis Taobaze).

 

3.13. gacdenili sagakveTilo saaTebi ar anazRaurdeba;

gakveTilis gacdenis SemTxvevaSi maswavlebels daeqviTeba gacdenili saaTi da anazRaureba miecema imas, vinc realurad Caatarebs gakveTils.

    

saswavlo procesi:           

 

1.   skolaSi I_dan XII klasamde mTeli wlis ganmavlobaSi dadgenilia xuTdRiani samuSao kvira;

2.    skola muSaobs erT cvlaSi;

3.    სასწავლო პროცესი iwyeba 9:00;

4.    gakveTilebis xangrZlivobaa – 35-45 wuTi, Sesveneba 5-10 wuTi;

5.    saskolo drois xangrZlivoba skolaSi dilis 9.00sT_dan saRamos 16.sT_mde.

6.    კაფეტერია (sasadilo) muSaobs 9:00-dan 16:00-mde;

7.    kancelaria muSaobs 9:00-dan 16.00 sT-mde;

 

 

 

 

 

 

 

Tavi IV.

maswavleblis uflebebi da movaleobebi

 

maswavlebels ufleba aqvs:

 

4.1.  samuSao pirobebis Seqmna: mosTxovos skolis administracias muSaobisaTvis aucilebeli pirobebis Seqmna, aseve mosTxovos saswavlo procesis monawileebs maTTvis dakisrebuli movaleobebis Sesruleba;

 

4.2.    resursebiT sargeblobis ufleba: isargeblos saswavleblis uZrav_moZravi qonebiT sakuTari profesiuli movaleobebis შეsasruleblad.

 

4.3.   informaciis miRebis ufleba: miiRos nebismieri informacia, garda piradi saidumloebis Semcveli informaciisa, administraciisagan სკოlis funqcionirebis nebismier sakiTxze, სკოlis akreditaciisa (avtorizaciis) da TanamSromelTa atestaciis pirobebisa da vadebis Sesaxeb; rogorc moswavleTa, aseve maswavlebelTa olimpiadebis, konferenciebis, sxvadasxva saxis akademiuri Tu SemoqmedebiTi konkursebis Catarebis pirobebis Sesaxeb;

 

4.4. gamoxatvis Tavisufleba: saskolo dros an skolis teritoriaze moiZios, miiRos, Seqmnas, Seinaxos, daamuSaos an gaavrcelos nebismieri informacia da idea.

 

4.5.    gaerTianebis ufleba: gaerTiandes an Tavad Seqmnas sazogadoebrivi

organizaciebi, romelTa mizania moqalaqeTa profesiuli, socialuri, ekonomikuri  da sxva interesebis dacva; dauSvebelia, skola Caerios maT saqmianobaSi, garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.

 

4.6.    mSoblis dabarebis ufleba: სკოლის სასწავლო პროცესის მენეჯერთან an direqciasTan SeTanxmebiT skolaSi daibaros moswavlis mSobeli;

 

4.7.   marTvaSi monawileobis ufleba: piradad wesdebiT gansazRvruli formiT, monawileoba miiRos სკოlis marTvaSi, airCios da arCeul iqnas skolis eqspertTa sabWoSi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi);

 

4.8.    ganxilvebSi monawileobis ufleba: moiTxovos skolis funqcionirebasTan dakavSirebuli nebismieri sakiTxis ganxilva pedsabWoze an direqciasTan. skolis mier masTan dakavSirebuli sakiTxis gadawyvetisas moiTxovos da miiRos misi azris mosmenisa da ganxilvaSi uSualod an warmomadgenlis meSveobiT monawileobis realuri SesaZlebloba;

 

4.9.    gasaCivrebis ufleba: Tavisi uflebebisa da Tavisuflebebis dasacavad gaasaCivros skolis ukanono qmedebebi skolis wesdebiTa da SinaganawesiT dadgenili wesiT.

 

4.10.   swavla_swavlebis akademiuri Tavisufleba: maswavlebels aqvs swavlis, swavlebisa da kvlevis akademiuri Tavisufleba im farglebSi, romelic ar ewinaaRmdegeba erovnuli saswavlo gegmiT dasaxuli miznebis miRwevas  და  სკოლის ინტერესებს;

 

4.11.   piradi cxovrebis xelSeuxebloba: maswavleblis piradi cxovreba xelSeuxebelia. dauSvebelia maswavleblis disciplinuri devna im qmedebisaTvis, romelic man Caidina saskolo droisgan Tavisufal dros an skolis teritoriis gareT, garda im SemTxvevebisa, rodesac skolas aqvs dasabuTebuli interesi.

 

4.12.   moswavlis gaZevebis ufleba: maswavlebels ufleba aqvs gakveTilidan gaaZevos moswavle mxolod ukiduresi aucileblobis SemTxvevaSi (roca moswavle ar emorCileba maswavleblis kanonier moTxovnebsa da miTiTebebs, Seuracxyofas ayenebs Tanaklasels an maswavlebels, fsiqologiur zemoqmedebas axdens klasze an maswavlebelze da Tavisi qmedebiT faqtobrivad Slis sagakveTilo process). maswavlebels ekrZaleba moswavlis gaZeveba gakveTilidan zedamxedvelis gareSe.

 

 

 

maswavlebeli valdebulia:                                                                                                                                                                                           

4.13.   Sinaganawesis Sesruleba: Seasrulos სკოლის დებულეbiT,  SinaganawesiT, SromiTi xelSekrulebiT (samsaxurebrivi instruqciebiT) gansazRvruli moTxovnebi.

 

4.14.   movaleobebis keTilsindisieri Sesruleba: keTilsindisierad Seasrulos masze dakisrebuli profesiuli movaleobebi, izrunos moswavleTa swavla_aRzrdis xarisxis amaRlebaze, racionalurad gamoiyenos sagakveTilo dro;

 

4.15. eTikis dacva: moswavleebTan, mSoblebTan da kolegebTan urTierTobisas  daicvas eTikis normebi. ixelmZRvanelos maswavleblisa da moswavlis eTikis kodeqsiT.

 

4.16. kvalifikaciis amaRleba: sistematurad aimaRlos Tavisi samecniero_meToduri done da kvalifikacia;

 

4.16. maswavleblis portfolio: maswavleblis profesiuli ganviTareba, praqtikuli gamocdileba da profesiuli warmatebebi aRiricxeba maswavleblis profesiuli ganviTarebis portfolios meSveobiT. skola SeimuSavებs sakuTari saqaRaldes/portfolioს, მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.   

 

417. SemoqmedebiToba: mudmivad gamoavlinos SemoqmedebiTi iniciativa saqmianobis maRali Sedegebis misaRwevad.

 

4.18.   dokumentaciis Sevseba: sistematurad, droulad da akuratulad Seavsos dadgenili saskolo Tu saklaso dokumentacia;

 

4.19. pedsabWos muSaobaSi monawileoba: monawileoba miiRos pedagogiuri sabWos sxdomebis muSaobaSi; pedsabWos sxdomis Sesaxeb winaswar ecnobeba pedagogs.

 

4.20.   TanamSromloba kaTedrasTan: iTanamSromlos sagnobriv kaTedrasTan da Seasrulos kaTedris debulebiT gaTvaliswinebuli movaleobebi; sagakveTilo drois garda sistematuri Sexvedrebi hqondes Tavis kolegebTan, sadac moxdeba mimdinare problemebsa da saWiroebebze msjeloba, siaxleebis ganxilva, gamocdilebis gaziareba.

 

4.21.   moswavlis konsultacia: Cautaros konsultacia moswavles (misi Txovnis SemTxvevaSi), romelmac sapatio mizeziT gaacdina gakveTilebi, ganusazRvros mas vadebi gamotovebuli masalis Casabareblad/აღსადგენად, ასევე, გაუწიოს კონსულტაცია გადასაბარებელ და საშემოდგომო გამოცდების ჩაბარების ხელშეწყობის მიზნით.

 

4.22.   damrigebloba: Seasrulos klasis damrigeblis Tanamdebobrivi movaleobebi maswavleblis yvela ufleba-movaleobis SenarCunebiT. damrigeblis saqmianobebi da movaleobebi gansazRvrulia esg_iTa da saskolo saswavlo gegmiT;

 

4.23.   Sefasebis sistemis gacnoba moswavleebisaTvis: gaacnos moswavleebsa da mSoblebs TiToeul klasSi (Sefasebis kriteriumebis saklaso oTaxSi gamokvriTa da mSobelTa krebebze daswrebiT, internetisa da sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT), Tu rogori sistemiTa da ra kriteriumebiT moxdeba maTi Sefaseba (Sefasebis furclebis egzemplarebis qserokopirebas uzrunvelyofs administracia.);

 

4.24.   komentarebisa da Canawerebis warmoeba: moswavleebi semestris an/da saswavlo wlis bolos Seafasos komentarebiT, romelic mSoblebisaTvis gasacnobad da gasaanalizeblad sabolood gadaecema klasis damrigebels.

 

4.25.   samsaxurSi drouli gamocxadeba: samsaxurSi gamocxaddes cxriliT gansazRvruli gakveTilis dawyebamde 10 wuTiT adre; samsaxurSi gamocxaddes samuSao drois dawyebisTanave da/an Svebulebis vadis gasvlisTanave. 

 

4.25.       morigeoba: skolis administraciis mier dawesebuli grafikis Sesabamisad,  skolis muSakebi morigeoben sxvadasxva sarTulis derefnebSi da pasuxismgebelni arian saswavlo procesis normalur msvlelobaze. morigeobis wesebs da ganrigs adgens administracia. klasis damrigebeli da sagnis maswavlebeli valdebulia yovel dasvenebaze, sagakveTilo cxrilis gaTvaliswinebiT,  rogorc wesi, imorigeos Sesabamisad sadamrigeblo an konkretuli sagakveTilo cxriliT gaTvaliswinebul klasTan da uzrunvelyos wesrigi Sesabamis saklaso oTaxsa da mimdebare derefanSi. 

    

4.26.   punqtualoba: ar daagvianos klasSi Sesvla da gakveTilis dawyeba. racionalurad gamoiyenos sagakveTilo dro.

 

4.27.   aRricxvis warmoeba: საკლასო  JurnalSi yoveldRiurad aRricxos TiToeul klasSi moswavleTa daswreba, aseve gakveTilze moswavleTa dagvianebisa da moswavlis gakveTilidan gasvlis SemTxvevebi;

 

4.28.   sagakveTilo disciplina: uzrunvelyos wesrigi da saswavlo disciplina gakveTilis msvlelobisas.

 

 

maswavleblis damxmare personali

 

fsiqologiuri samsaxuri

 

skolas emsaxureba fsiqologi, romelic asakobriv TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT sistematurad axorcielebs:

¨                  saskolo fsiqodiagnostikas (atarebs sociologiur gamokiTxvebsa da aanalizebs Sedegebs, monawileobs xarisxis marTvis jgufis saqmianobaSi, adgens Sesabamis grafikebsa da diagramebs).

¨                  koreqciul-ganmaviTarebel saqmianobas (SeimuSavebs rTuli fsiqikisa da socialuri pirobebis mqone moswavleebTan muSaobis meTodebsa da meqanizmebs.)

¨                  moswavleTa, mSobelTa da pedagogTa konsultirebas;

¨                  maswavlebels ufleba aqvs mimarTos fsiqologs, romelic  exmareba mas problemis damoukideblad gadaWraSi, klasis fsiqologiuri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT saswavlo meTodebis SerCevasa da pirovnebaTa Soris urTierTobebis sworad warmarTvaSi.

fsiqologi saswavlo wlis dasawyisSi adgens wlis samuSao gegmas da uTanxmebs direqcias. fsiqologi periodulad xvdeba da esaubreba  emociuri da qceviTi problemebis mqone moswavleebs, maT Soris aseTi moswavleebis gakveTilidan gamoZevebis SemTxvevaSi;

 

 

gaxangrZlivebuli jgufis aRmzrdeli pedagogi

 

skolaSi funqcionirebs gaxangrZlivebuli swavlebis jgufi damatebiTi saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebis formiT. jgufis aRmzrdeli pedagogi exmareba moswavles sagakveTilo masalis momzadebaSi, romelic miznad isaxavs moswavlis sabaziso saswavlo unar_Cvevebis gamomuSavebasa da ganviTarebas G(gaxangrZlivebuli jgufi Seiqmneba saWiroebis SemTxvevaSi, mSobelTa (kanonier warmomadgenelTa) moTxovnis Sesabamisad).

 

 

xarisxis marTvis jgufi

 

skolaSi moqmedebs xarisxis marTvis jgufi, romelic Sedgeba სასწავლო ნაწილის გამგე da maswavlebelTa garkveuli jgufisagan (sertificirebuli, mentori da eqsperti maswavleblebi, aseve kaTedris gamgeebi). xarisxis marTvis jgufis funqciebia: saskolo semestruli testirebebis, gamocdebis, kvlevebis da monitoringis Catareba, aRniSnul masalis damuSaveba da mocemuli statistikis analizi, Sesabamisi diagramebisa da cxrilebis gamzadeba da direqciisaTvis rekomendaciebis wardgena.

 

 

 

Tavi V.

 

skolis administraciis uflebebi da valdebulebebi

 

 

administracias  ufleba aqvs:

 

5.1.     uflebebis SezRudva: saskolo dros an skolis teritoriaze aradiskriminaciul safuZvelze SezRudos gareSe pirTa uflebebi;

 

5.2.    damatebiTi momsaxureba: moswavleebs miawodos erovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli da gauTvaliswinebeli damatebiTi saganmanaTleblo momsaxureba.

 

5.3.    gakveTilze daswreba: administracias, ufleba aqv daeswron gakveTilze pedagogs masTan winaswari SeTanxmebis safuZvelze an SeuTanxmeblad.

 

5.4.    eqspert_konsultantis mowveva:  moiwvios sxvadasxva sagnis eqspert konsultantebi.

 

5.5.    gamocdebis Catareba: moswavleTa codnis srulad gamovlenis mizniT wlis ganmavlobaSi Caataros testireba an sareitingo gamocdebi garkveul sagnebSi, aseve klasidan klasSi gadasayvani gamocdebi winaswar mis mier SemuSavebuli testirebis Catarebis debulebis safuZvelze (Tu amas saWirod CaTvlis). amisaTvis aucilebelia, Sesabamisi klasis moswavleebi winaswar iyvnen gafrTxilebulni, Tu ra formiT (zepiri, werilobiTi Tu sxva) iqneba gamocda. gamocdis Sedegebi aisaxeba wliur Sefasebaze/niSanze.

 

5.5 skolaSi SesaZlebelia Catardes Semdegi tipis gamocdebi:

¨             სემესტრული და წლიური გამოცდები. (გამოცდის ფორმები ( წერითი /ზეპირი  ) დგინდება პედსაბჭოს მიერ წლის დასაწყისში.

¨             რეიტინგული შიდა სასკოლო წერა/ ტესტირებები ხარისხის მართვის მიერ შერჩეულ საგნებში.

¨             კომპიუტერზე ადაპტირებული გამოცდები მე-6 და მე -9 კლასებში. საგნები შეირჩევა ხარისხის მართვის ჯგუფის მიერ.

¨             მონიტორინგის წერები მე-11 კლასებში შემდეგ საგნებში: ქიმია,ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია. მონიტორინგის წერას ენიწება შემაჯამებელი დავალების სტატუსი.

¨             დამამთავრებელი კომპიუტერზე ადაპტირებული გამოცდები (CAT) მე-11 და მე-12 კლასებში.

¨             დამატებითი სემესტრული გამოცდა  - ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს ნიშნის გამოსწორება სურს. მისი ჩატარების წესი განისაზღვრება ე.ს.გ.-ის მიხედვით.

¨             საშემოდგომო გამოცდა -ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლემ კონკრეტულ საგანში/საგნებში ვერ გადალახა სკოლის მიერ დადგენილი ბარიერი.

 

¨        eqsternatis formiT daZlevis gamocda. abareben is moswavleebi, romlebic gansazRvrulia «eqsternatis formiT miRebuli ganaTlebis sertificirebis debulebis damtkicebis Sesaxeb «saq. ganaTlebisa da mecnierebis ministris brZanebiT, aseve is moswavleebi, romelTac saSualo safexurze saswavlo wlis manZilze konkretuli sagnisaTvis saskolo saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul zRvrul saaTebze meti aqvT gacdenili.

   

5.6.    moswavleTa gadajgufeba: saWiroebis SemTxvevaSi, maswavleblebTan konsultaciis Semdeg, garkveuli kategoriis moswavleebi gadaiyvanos erTi klasidan meore (paralelur) klasSi, raTa ar warmoiqmnas iseTi jgufebi, romlebic xels SeuSlian saswavlo procesis normalur mimdinareobas.

 

5.7.    moswavlis skolidan droebiTi daTxovna: xuT dRemde vadiT daiTxovos moswavle skolidan.

 

5.8.    kvlevis Catareba: arsebuli problemebis Seswavlisa da prevenciis, aseve maswavlebelTa an moswavleTa reitingis dadgenis mizniT skolaSi Caataros kvleva, moswavleTa, maswavlebelTa da mSobelTa sociologiuri gamokiTxvebi.

 

5.9.    moswavlis droebiTi gaTavisufleba: mSoblis gancxadebis safuZvelze (garkveuli ojaxuri Tu sxva garemoebebis gamo) SeuZlia, garkeuli vadiT gaaTavisuflos moswavle saswavlo procesisgan. gacdenili saaTebi moswavles CaeTvleba sapatiod (maswavlebelTa informirebulobas uzrunvelyofs klasis damrigebeli).

 

 

administracia valdebulia:

 

5.10.   zogadi ganaTlebis Sesaxeb kanonisa da skolis debulebis, Sinaganawesis safuZvelze Seasrulos Tanamdebobrivi instruqciebiT masze dakisrebuli movaleobebi;

 

5.11.   pedagogiur sabWosTan SeTaxmebiT Seqmnas obieqturi da demokratiuli sistema:

¨      skolis TviTSefasebis;

¨      moswavleTa codnis Sefasebisa da waxalisebis;

¨      gakveTilis Sefasebis;

¨      pedagogTa Sefasebisa da waxalisebis;

¨      moswavlesa da maswavlebelze dakvirvebis;

¨      monitoringisa da Sedegebis demonstrirebis.

 

5.12.   akontrolos skolis TanamSromelTa mier maTze dakisrebul movaleobaTa Sesruleba. droulad gamoiyenos zemoqmedebis zomebi disciplinis damrRvevTa mimarT;

 

5.13.   Seqmnas pedagogTa SemoqmedebiTi da samecniero moRvaweobisaTvis xelSemwyobi garemo, moawyos warmatebuli gamocdilebis Seswavla da danergva;

 

5.14.   izrunos skolis TanamSromelebs, mSoblebsa da moswavleebs Soris harmoniuli, ukonfliqto da saqmiani garemos Camoyalibebaze;

 

5.15.    mxari dauWiros pedagogTa racionalur iniciativasa da aqtivobas,  uzrunvelyos skolis marTvaSi maTi monawileoba;

 

5.16.   Seqmnas swavla_swavlebis, sicocxlisa da janmrelobisaTvis usafrTxo garemo;

 

5.17.   daicvas skolis direqtoris eTikis kodeqsi da ixelmZRvanelos maswavleblisa da moswavlis eTikis kodeqsebiT.

 

 

Tavi VI.

muSakis waxaliseba da disciplinuri pasuxismgebloba

 

6.1. muSakis waxaliseba:

 

samuSao movaleobebis sanimuSo SesrulebisaTvis, keTilsindisieri muSaobisaTvis, novatorobisaTvis, aRsazrdelebis (moswavleebis)  swavlebasa da aRzrdaSi miRweuli warmatebebisTvis gamoiyeneba waxalisebis Semdegi saxeebi:

¨      madlobis gamocxadeba;

¨      premiis gacema;

¨      yovelTviuri danamati xelfasze gansazRvruli vadiT;

¨      fasiani saCuqriT dajildoeba.

maswavlebelTa waxalisebis sakiTxi wydeba skolaSi moqmedi reitingul_dagrovebiTi modelis safuZvelze. gadawyvetilebas pedagogis waxalisebis Sesaxeb iRebs skolis administracia Sesabamis sagnobriv kaTedrasTan konsultaciis Semdeg. kaTedras sakuTari iniciativiTac SeuZlia, administraciis winaSe daayenos sakiTxi romelime pedagogis waxalisebis Sesaxeb garkveuli argumentaciis warmodgenis safuZvelze.

waxaliseba xdeba zepiri an werilobiTi brZanebis formiT da ecnobeba skolis mTel koleqtivs. werilobiTi brZaneba Seva muSakis პირად საქმეში/Sromis wignakSi.

 

6.2. maswavlebelTa pasuxismgebloba Sromis disciplinis darRvevisaTvis:

 

muSakis mier SinaganawesiTa da xelSekrulebis pirobebiT gaTvaliswinebuli nebismieri movaleobis  Seusrulebloba, maT Soris: dagvianeba, arasapatio mizeziT samsaxuris gacdena an TviTneburi mitoveba, saskolo dokumentaciis arwarmoeba an uxarisxod/aradroulad warmoeba, gakveTilidan moswavlis gaZeveba zedamxedvelis gareSe, moswavlis, mSoblis an TanamSromlis Seuracxyofa da konfliqtis gaRviveba, kolegialobisa da TanamSromlobis eTikis normebis darRveva, samsaxurebrivi gulgriloba da daudevroba iTvleba disciplinarul gadacdomad da iTvaliswinebs Semdeg administraciul saxdelebs: 

 

6.2.a.  maswavlebels SeiZleba gamoecxados:

 

a)      gafrTxileba

 

 gafrTxileba SeiZleba iyos sityvieri an werilobiTi, romelic fiqsirdeba  specialuri aqtiT an direqtoris brZanebiT.

¨      saskolo/saklaso dokumentaciis arwarmoebisa an uxarisxod da aradroulad warmoebisaTvis;

¨      samuSaoze gamocxadebisas kviraSi orze meti dagvianebis (samsaxurSi gamocxadebisas) an gakveTilis gacdenisaTvis;

¨      dReSi orze meti dagvianebisaTvis gakveTilze Sesvlisas zaris darekvis Semdeg;

¨      pedagogiuri da kolegialuri eTikis normebis darRvevisaTvis;

maswavleblis profesiuli eTikis kodeqsis normebis darRvevisaTvis.  

¨      pedsabWos erTi sxdomis arasapatio mizeziT gacdenisaTvis;

¨      direqciis mier micemul davalebis arakeTilsindisieri, uxarisxod an dagvianebiT SesrulebisaTvis ;

¨      usafrTxoebis wesebis darRvevisaTvis;

 

b)      sayveduri

 

¨      saskolo/saklaso dokumentaciis arwarmoebisa an uxarisxod da aradroulad warmoebisaTvis;

¨      meore gafrTxilebis (sityvieri an werilobiTi) miRebisas;

¨      samsaxurSi gamocxadebisas TveSi xuTze meti dagvianebisa an arasapatio gacdenisaTvis;

¨      gakveTilis TviTneburad mitovebisaTvis;

¨      pedagogiuri da kolegialuri eTikis normebis darRvevisaTvis;                            maswavleblis profesiuli eTikis kodeqsis normebis darRvevisaTvis.  

¨      moswavlis an kolegis sityvieri an fizikuri SeuracxyofisaTvis;

¨      skolisaTvis materialuri zaralis miyenebisaTvis, garda miyenebuli zaralis anazRaurebisa;

¨      usafrTxoebis wesebis uxeSi darRvevisaTvis;

¨      pedsabWos ori an orze meti sxdomis arasapatio mizeziT gacdenisaTvis;

¨      mSobelTa krebaze gamoucxadeblobisaTvis, Tu misi daswreba aucilebel saWiroebad miaCndaT klasis moswavleebsa da mSoblebs an/da direqcias;

¨      direqciis mier micemuli davalebis arakeTilsindisieri an aradrouli Sesrulebis an saerTod SeusruleblobisaTvis, rac CaiTvleba samsaxurebriv daudevrobad (igulisxmeba meore aseTi SemTxveva);

¨      Tu romelime klasis moswavleTa an mSobelTa mxridan direqciaSi Sevida argumentirebuli saCivari  maswavlebelze da saamisod uflebamosilma pirebma (administraciis wevri an xarisxis marTvis jgufi) daadastures saCivris obieqturoba da safuZvlianoba;

¨      მასწავლებლისთვის/damrigeblisTvis dakisrebul movaleobaTa eusruleblobisaTvis;

 

g) sastiki sayveduri

 

¨      erT saswavlo wels ori sayveduris an erT semestrSi gafrTxilebisa da sayveduris miRebis Semdeg dakisrebuli nebismieri saxdelisaTvis;

¨      samsaxurSi gamocxadebisas sistematuri dagvianebisaTvis an aTze meti gakveTilis arasapatio gacdenisaTvis, risTvisac mas adre dakisrebuli hqonda sxva msubuqi disciplinuri saxdelebi;

¨      moswavlis an kolegis sityvieri an fizikuri SeuracxyofisaTvis araerTgzis;

¨      skolisaTvis mniSvnelovani materialuri zaralis miyenebisaTvis;

¨      romelime klasis moswavleTa an mSobelTa mxridan saCivris ganmeorebis (da dadasturebis) SemTxvevaSi an klasis CamorTmeva;

¨      gakveTilis CaSlisaTvis maswavleblis mizeziT;

¨      korufciul urTierTobebSi monawileobisaTvis;

¨      damrigeblisaTvis dakisrebul movaleobaTa araerTgzis SeusruleblobisaTvis, rac miiCneva samsaxurebriv gulgrilobad ან daudevrobad;

¨      maswavleblis profesiuli eTikis kodeqsis normebis araerTgzis 

darRvevisaTvis, rac asaxuli unda iyos sityvier an werilobiT gaformebul administraciul saxdelebSi.

 

d) maswavlebeli samuSaodan SeiZleba ganTavisufldes:

 

¨         erTi wlis ganmavlobaSi sastiki sayveduris miRebis Semdeg iseTi qmedebis CadenisaTvis, rac imsaxurebs administraciul sasjels;

¨         pedagogiuri eTikis normebis araerTgzis uxeSi darRvevisaTvis, Tu adre dakisrebuli hqonda sxva saxdelebi;

¨         moswavlis an kolegis fizikuri SeuracxyofisaTvis;

¨         samsaxurSi gamocxadebisas an gakveTilebze Sesvlisas sistematiuri dagvianebisa da gacdenisaTvis, Tu adre dakisrebuli hqonda sxva saxdelebi;

¨         skolisaTvis  mniSvnelovani materialuri zaralis miyenebisaTvis;

¨         usafrTxoebis wesebis iseTi uxeSi darRvevisaTvis, rac moswavlis an kolegis dazianebis mizezi gaxda;

¨         korufciul urTierTobebSi araerTgzis monawileobisaTvis;

¨         Tu skolaSi Catarebuli kvlevebis Sedegad gairkveva, rom misi kvalifikacia da miRweuli Sedegebi ar Seesabameba saxelmwifos mier dadgenil standartebs;

¨         mecadineobebis sistematuri CaSlisaTvis;

¨         maswavleblis profesiuli eTikis kodeqsis sistematuri darRvevisaTvis. 

 

 

 

 

 

Tavi VII.

skolaSi moswavleTa Caricxva da klasidan klasSi gadayvana

 

1.       I klasSi Casaricxad saWiroa ganacxadis gakeTeba skolis administraciaSi.

skolaSi moswavlis Casaricxad warsadgeni aucilebeli dokumentebis nusxa ganisazRvreba ganaTlebis ministris brZanebiT. dawyebiT safexurze swavlis dawyebis asakia 6 weli (სასწავლო წლის დაწყებისთვის).

      

2.      Caricxva xdeba Semdegi dokumentebis warmodgenis safuZvelze.

¨        mSoblis gancxadeba skolis direqtoris saxelze;

¨        mSoblebis (kanonieri warmomadgenlis) piradobis mowmobis aslebi;

¨        bavSvis dabadebis mowmobis dedani piradi nomriT da misi notariulad damowmebuli asli;

¨        samedicino baraTi (forma #26);

¨        2 fotosuraTi 3X4 (feradi);  

¨        moswavlis akademiuri moswrebisa da pedagogiuri dakvirvebis Sedegebi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi). dokumentebis miRebis vadas adgens skolis administracia;

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

3.   administracia skolaSi Caricxvisas mSobelTan debs xelSekrulebas, agreTve moswavlesa da mis mSobels acnobs skolis Sinaganawess, rac dasturdeba mSoblis xelmoweriT xelSekrulebaze an specialur formaSi. 

4.   moswavlis klasidan momdevno klasSi gadasayvanad skola awesebs gansazRvrul minimalur bariers yvela saganSi, romlis daZlevac aucilebeli pirobaa momdevno klasSi gadasasvlelad.

(minimaluri barieri gulisxmobs minimalur sagnobriv standarts Sesabamisi quliT, esg-s Sesabamisad.).         

5.   xarisxis marTvis jgufi semestrSi erTxel I-IV კლასებში atarebs saskolo კვლევებს kiTxvis unarebSi, qarTul enasa da literaturaSi enasa და maTematikaSi, ucxo enebSi, istoriaSi da bunebismetyvelebaSi. V_XII klasebSi testirebis Sedegad miRebuli qula saganSi da maswavleblis mier gamoyvanili semestruli qula, rogorc wesi, SesabamisobaSi unda iyos erTmaneTTan da maT Soris sxvaoba ar unda iyos 2 erTeulze meti.

 

6.   klasidan klasSi gadasayvani wliuri qulebia:

§   V klasidan XII klasSi  - 5,0 და მეტი (დამრგვალების შემთხვევაში);

 

pedagogiuri sabWo: moswavlis gadayvana klasidan klasSi, romelsac erovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul yvela saganSi gadalaxuli aqvs skolis mier dadgenili minimaluri barieri (aqvs dadebiTi Sefaseba), xdeba pedsabWos gadawyvetilebiT.      

 

sagnis gadasabarebeli gamocdebi

*         gadasabarebeli gamocdebi moswavleebs eniSnebaT im SemTxvevaSi Tu maT saganSi miiRes Sefaseba 5,0 (damrgvalebis SemTxveaSi) da meti an ver moxvda misTvis sasurvel reitingSi da aqvs survili gaiumjobesos sakuTari Sedegebi konkretul saganSi.

*         Tu moswavlem gadabarebis Semdeg gaaumjobesa Sedegebi, saSemodgomo gamocda ar eniSneba.

*         samze meti sagnis gadabareba dauSvebelia;

*         gadasabarebel sagans/sagnebs irCevs moswavle;

 

saSemodgomo gamocda

*         Tu moswavlem romelime saganSi gadabarebis Semdeg miiRo Sefaseba 5,0 (damrgvalebis SemTxvevaSi) an masze dabali mas eniSneba saSemodgomo gamocda;

*         saSemodgomo gamocda iniSneba axali saswavlo wlis dawyebamde sul mcire ori kviriT adre.

*         moswavleebs konsultaciebi eniSnebaT skolis debulebis muxli 5.8.3 da  skolis Sinaganawesis muxli 4.21 mixedviT dadgenili wesiT.

*         saSemodgomo gamocdis formati ganisazRvreba pedsabWos mier direqciasTan erTad saswavlo wlis damTavrebamde erTi TviT adre da damrigeblis saSualebiT ecnobeba moswavlesa da mis mSobels wlis bolos, rac dadasturebuli unda iyos mSoblis xelmoweriT.

*         sagnis maswavlebeli valdebulia, Cautaros konsultacia moswavles.

 

 

7.   safexuridan safexurze gadasvla:

safexuris warmatebiT dasruleba aucilebelia imisaTvis, rom moswavles Semdeg safexurze swavlis gagrZelebis ufleba hqondes. momdevno safexurze gadasvlis damatebiTi pirobebs gansazRvravs pedsabWo direqciasTan erTad.

¨         safexuri daZleulad CaiTvleba, Tu moswavlis safexuris niSani (damrgvalebis Semdeg) iqneba aranakleb 5.0_isa;

 

 

 

Tavi VIII.

 mSoblis ufleba_movaleobebi

 

1. skolaSi moswavlis Caricxvisas moswavlis mSobelTan (kanonier warmomadgenelTan) formdeba xelSekruleba. masSi asaxulia skolisa da mSoblis urTierTvaldebulebebi, pasuxismgeblobebi da davis warmoSobis SemTxvevaSi gasaCivrebis meqanizmebi;

 

2. xelSekrulebis Sewyveta SesaZlebelia mxareTa urTierTSeTanxmebiT an/da Tu erT-erTi mxare arRvevs xelSekrulebas an/da erT-erTi mxare ar Seasrulebs xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebs.

 

mSobels ufleba aqvs:

 

8.1. moiTxovos saswavlo procesis monawileTagan maTTvis dakisrebuli movaleobebis Sesruleba;

 

8.2. miiRos informacia maswavleblisa da skolis administraciisagan saკოlis funqcionirebis nebismier sakiTxze;

 

8.3. miiRos monawileoba skolis saqmianobaSi (iniciativebebi, proeqtebi da a.S.);

 

8.4. telefoniT daukavSirdes klasis damrigebels Svilis akademiuri moswrebisa da yofaqcevis Sesaxeb informaciis misaRebad, aseve SeuTanxmdes mas Sexvedraze.

 

8.5. mSoblebisaTvis Svilis Sesaxeb informaciis koordinirebuli miRebis mizniT skolaSi sagangebod dawesebulia mSoblis dRe- yoveli კვირის paraskevi. aRniSnuli informaciis xelmisawvdomobis mizniT Sesabamisi gancxadeba gakruli unda iyos skolis SesasvlelSi, internet resursebis gamoyenebis gziT (veb gverdi, maswavleblis personaluri veb-gverdi). mSobels SeuZlia skolaSi Semosvla saswavlo procesis  dros SemTxvevaSi (mag. administraciasTan gancxadebis Semotanis mizniT).

 

8.6. mSobels ufleba aqvs, survilis SemTxvevaSi, garkveuli fuladi Semowiruloba Seitanos skolis angariSze an skolas SesTavazos garkveuli saxis momsaxureba.

 

mSobeli valdebulia:

 

8.7. Seasrulos saswavleblis SinaganawesiTa da administraciasTan dadebuli xelSekrulebiT gansazRvruli pirobebi;

 

8.8. uzrunvelyos SvilisTvis swavlisa da aRzrdis normaluri pirobebis Seqmna;

 

8.9. moswavle skolaSi gamouSvas sufTad Cacmuli, yvela saswavlo nivTiT aRWurvili, yuradReba miaqcios imas, rom man skolaSi ar wamoiRos arasaWiro nivTebi.

 

8.10. piradad warmoadginos gancxadeba moswavlis skolidan gaTavisuflebis TxovniT an skolaSi moswavlis dabrunebidan 2 dRis ganmavlobaSi warmoadginos gancxadeba, romelic ganmartavs moswavlis gacdenis mizezs. ukiduresi aucileblobis dros, Tu mSobels esaWiroeba Svilis ganTavisufleba dRis ganmavlobaSi romelime gakveTilidan/gakveTilebidan, telefoniT daukavSirdes klasis damrigebels da sTxovos mas moswavlis ganTavisufleba. yvela sxva SemTxvevaSi gacdena CaiTvleba arasapatiod.

 

8.11. sagnis maswavleblis, damrigeblis an administraciis pirvelive moTxovnisTanave gamocxaddes skolaSi;

 

8.12. aanazRauros skolisaTvis misi Svilis mier miyenebuli materialuri zarali;

 

8.13. skolis administraciasa da maswavleblebTan urTierTobisas daicvas eTikis normebi.

 

8.14. daeswros mSobelTa krebas, romelic, rogorc wesi, gaimarTeba semestrSi erTxel mainc. periodulad gaecnos Svilis Sesaxeb informacias maswavleblis/damrigeblis veb-gverdze.

 

8.15. icnobdes moswavlis qcevis kodeqss da zrunavdes moswavlis mier mis dacva_Sesrulebaze.  

 

 

 

muxli IX.

skolis moswavleTa ufleba-movaleobani

 

moswavles ufleba aqvs:

 

9.1. ganaTlebis miReba: miiRos ganaTleba saganmanaTleblo dawesebulebaSi misTvis misaRebi da სკოლის wesdebiT, SinaganawesiT gansazRvruli formiT;

 

9.2. Rirseuli mopyroba: moiTxovos saswavlo procesSi monawileTagan maTTvis dakisrebuli movaleobis Sesruleba; daculi iyos arasaTanado mopyrobis, uyuradRebobisa da Seuracxyofisagan;

 

9.3. sakuTari uflebebis codna: flobdes informacias Tavisi uflebebis, agreTve maTi SezRudvis safuZvlebis Sesaxeb;

 

9.4. Sefasebis kriteriumebis codna: gaecnos konkretul klasSi moqmed Sefasebis sistemas da miiRos informacia maswavleblisagan sakuTari akademiuri moswrebis Sesaxeb;

 

9.5. informaciis miReba: miiRos skolaSi arsebuli nebismieri informacia, maT Soris informacia misi Sefasebis, olimpiadebis, konferenciebis, sxvadasxva saxis akademiuri Tu SemoqmedebiTi konkursis pirobebis Sesaxeb maTSi monawileobis mizniT;

 

9.6. resursebiT sargebloba: saskolo dros an skolis teritoriaze isargeblos saganamanaTleblo dawesebulebis uZrav-moZravi qonebiT ganaTlebis miRebis mizniT; isargeblos saswavleblis samedicino samsaxurisa da sasadilos ან,და კაფეტერიის momsaxureobiT, sareabilitacio da sportul_gamajansaRebeli saSualebebiT.

 

9.7. ganxilvaSi monawileoba: moiTxovos masTan dakavSirebuli nebismieri sakiTxis ganxilva klasis mSobelTa krebaze, pedsabWosa da ადმინისტრაციის (დირექციის) sxdomaze. Tu moTxovna dakmayofilda, mas SeuZlia daeswros aRniSnuli sakiTxis ganxilvas.

 

9.8. azris Tavisufleba: gamoTqvas sakuTari azri da moiTxovos misi pativiscema, daculi iqnas yovelgvari fizikuri da moraluri Seuracxyofisagan;

 

9.9. daxmarebis Txovna: mimarTos fsiqologs da direqtors ან,და ადმინისტრაციის წარმომადგენელს konfliqturi situaciis mosagvareblad (maswavlebelTan, moswavlesTan);

 

9.10. konsultaciis moTxovna: sapatio gacdenis SemTxvevaSi moiTxovos maswavleblis konsultacia.

 

9.11. niSnis gamosworeba: moswavles SeuZlia, gamoasworos arasasurveli qulobrivi Sefaseba, Tu amis survili gauCndeba (saskolo saswavlo gegmiT dadgenili procedurebis dacviT).

 

9.12. adgilis SerCeva: Tavad airCios klasSi sasurveli adgili (merxi) garda im SemTxvevisa, roca moswavle xSirad saubrobs mewyvilesTan, riTac xels uSlis sagakveTilo process. am SemTxvevaSi maswavlebels ufleba aqvs, bavSvi gadasvas sxva adgilze Tavisi Sexedulebisamebr;

 

9.13. piradi cxovrebis xelSeuxebloba: moswavlis piradi cxovreba

xelSeuxebelia. ar SeiZleba, moswavles moeTxovos, gaamJRavnos informacia mis pirad cxovrebaze, ojaxze, problemebze misi nebis sawinaaRmdegod (აღნიშნული ქმედების განხორციელება შეიძლება მხოლოდ პედაგოგიკური და აღმზრდელობითი მიზნებისათვის, მიღებული ინფორმაციის გამოყენება მოსწავლის ინტერესების საზიანოდ დაუშვებელია).

 

9.14. skolas ara aqvs ufleba Seagrovos moswavleze informacia, romelic  dakavSirebulia mis religiur an eTnikur uTvnilebasTan, politikur an msoflmxedvelobriv SexedulebasTan.

 

9.15. rwmenis Tavisufleba: moswavleebs aqvT rwmenisa da sindisis Tavisufleba, aseve ufleba aqvT, saskolo droisgan Tavisufal dros nebayoflobiT Seiswavlon religia an Caataron religiuri rituali;

 

9.16. dumilis ufleba: moswavles ufleba aqvs, disciplinuri წარმოებისას isargeblos dumilis uflebiT, aseve disciplinuri წარმოებისას wardges mSobelTan erTad (საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვთა უფლებების დეკლარაციის, საერთაშორისო შეთანხმებებისა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათ დაცვით.)

 

 

 

moswavle valdebulia:

 

9.17. pativiscemiT mopyroba: pativiscemiT moeqces Tanaklaselebs da maswavleblebs;

 

9.18. qonebis gafrTxileba: gaufrTxildes skolis qonebas da pirad Tu sxvis saswavlo nivTebs, daicvas usafrTxoebis wesebi;

 

9.19. zianis anazRaureba: gamoasworos skolisaTvis miyenebuli ziani da aanazRauros materialuri zarali (მშობლის ან,და კანონიერი წარმომადგენლის მიერ);

 

9.20. TanamSromlebisadmi damorCileba:  Seasrulos maswavleblebisa ( სკოლის morigis) da administraciis wevrebis moTxovnebi, Tu es

moTxovnebi SeTavsebadia moqmed kanonmdeblobasTan, wesebTan, Sinaganawessa, mSobelsa (an kanonier warmomadgenels) da administracias Soris dadebul xelSekrulebasTan.

 

9.21. gakveTilebze daswreba: daeswros yvela gakveTils, sagakveTilo cxrilis Sesabamisad.

 

9.22.  axsna_ganmartebis dawera: warudginos klasis damrigebels oficialuri axsna-ganmarteba gacdenaze, erTi gakveTilis gacdenis SemTxvevaSic;

 

9.23.   gacdenili masalis anazRaureba: konkretul saganSi სასწავლო წლის განმავლობაში gaTvaliswinebuli saaTebis 30%–მდე sapatio gacdenis SemTxvevaSi moswavle valdebulia, sagnis maswavlebelTan konsultaciis Semdeg, Caabaros mas ganvlili masala, rac dadasturebuli unda iyos sagnis maswavleblis specialuri CanaweriT/aqtiT.

 

9.24. gakveTilebis momzadeba: moswavle valdebulia, moamzados gakveTili TiToeul saganSi wina gakveTilis gacdenis SeTxvevaSi.

 

9.25. saskolo forma: skolas ufleba aqvs, daawesos saskolo forma ise, rom ar SezRudos moswavlis gamoxatvis Tavisufleba.

 

.9.26. punqtualoba: imyofebodes  saklaso oTaxSi zaris darekvisas da klasSi daelodos maswavleblis mosvlas;

 

9.27. wesrigis dacva: pativiscemiT moepyras teqnikuri personalis Sromas, gaiTvaliswinos maTi kanonieri SeniSvnebi, daicvas wesrigi/sisufTave;

 

9.28. saswavlo nivTebis tareba: iqonios sagakveTilo cxrilis Sesabamisi saswavlo nivTebi (imis gaTvaliswinebiT, rom klasSi TiToeul merxze iyos  erTi wigni);

 

9.29. nebarTvis aReba: saklaso oTaxidan gasvlis SeTxvevaSi iTxovos

maswavleblis nebarTva.

 

9.30. moswavlis qcevis kodeqsi: moswavlem saswavlo procesis dros unda ixelmZRvanelos moswavlis qcevis kodeqsiT.  

 

 

Tavi X.

skolaSi akrZaluli wesebi da moswavleTa piradi gasinjva.

 

moswavles ekrZaleba:

 

10.1.   skolaSi mosvla mouwesrigebeli da araakuratuli varcxnilobiT an gamomwvevi, aSkarad gamosasvleli dRis tansacmliT (arasaskolo formiT), makiaJiT;

 

10.2.   gakveTilis TviTneburad mitoveba, rogorc individualurad, ise jgufurad (e. w. `Satalo~);

 

10.3.   gakveTilis gacdena dokumenturad gaformebuli sapatio mizezis gareSe; aseve gakveTilze dagvianeba arasapatio mizeziT;

 

10.4.   sxvisi saklaso oTaxis karis SeReba da romelime moswavlis gamoZaxeba gakveTilidan gakveTilebis mimdinareobis dros, (igulisxmeba SemTxveva, roca moswavle raime saWiroebisaTvis imyofeba derefanSi sagakveTilo procesis msvlelobis dros).

 

10.5.   skolis aRWurvilobis (xelsawyoebi, dazgebi, musikaluri instrumenti, kompiuteri da a.S.) gamoyeneba uflebamosili piris  nebarTvis gareSe;

 

10.6.   Sesvenebaze yvirili, sirbili, Cxubi da Widaoba, Zaladobis elementebis Semcveli TamaSebi;

 

10.7.   janmrTelobisaTvis saSiSi nivTebis (civi iaraRi_nebismieri saxis da zomis dana an saCxvleti, cecxlsasroli iaraRi, asafeTqebeli)  floba, xmareba, Senaxva, sxvisTvis gadacema.

 

10.8.   Sesvenebis an/da Tavisufali gakveTilidan skolis Senobidan gasvla direqtoris an saswavlo procesis გამგის nebarTvis gareSe, garda im SemTxvevisa, roca is ganTavisuflebulia romelime gakveTilidan 8.10. wesiT.

 

10.9.   skolis qonebis gafuWeba/dazianeba, saklaso oTaxebisa da koridorebis danagvianeba, kibeebsa da fanjrebze nagvis datoveba, warwerebis gakeTeba, amokawvra, kedlebze fexsacmlis mideba.

 

10.10.  skolaSi saReWi rezinis ReWva;

 

10.11.  sigaretis moweva, ucenzuro gamonaTqvamebi, azartuli TamaSebi, kartis da sxva nivTebis Semotana SenobaSi, romlebsac ara aqvT kavSiri saswavlo-saaRmzrdelo procesTan da ar aris mowonebuli skolis pedagogiuri koleqtivisa da direqciis mier;

 

10.12.  gakveTilze mobiluri telefoniT, audio da video saSualebebiT sargebloba (გარდა საგანმანათლებლო მიზნებისათვის).

 

 

moswavleTa piradi gasinjva:

 

10.13.  direqtors an direqtoris mier saamisod uflebamosil pirs (სასაწავლო პროცესის გამგის, ადმინისტრაციის წევრი.)  aqvs skolis teritoriaze saswavlo procesis dros Caataros moswavlis piradi gasinjva, Tu arsebobs safuZvliani eWvi imisa, rom moswavle flobs skolis SinaganawesiT akrZalul nivTs. dauSvebelia moswavleTa koleqtiuri gasinjva.  

 

¨         piradi gasinjvis mizania disciplinuri gadacdomis iaraRis, im sagnis, romelsac disciplinuri gadacdomis kvali atyvia, disciplinuri gadacdomiT mopovebuli nivTis da faseulobis, agreTve im sagnis da dokumentis, romlebic saWiroa disciplinuri gadacdomis garemoebaTa gasarkvevad, aRmoCena da amoReba skolaSi uflebamosili piris mier.

 

¨         dauSvebelia moswavlis piradi gasinjva garda im SemTxvevisa, rodesac mtkicebulebebi miuTiTebs konkretul pirze da arsebobs dasabuTebuli varaudi, rom piradi gasinjvis Sedegad gamovlindeba skolis SinaganawesiT gaTvaliswinebuli gadacdoma.

 

¨         moswavlis piradi gasinjva SeuZlia mxolod skolis saamisod uflebamosil pirs direqtoris an skolis direqciis warmomadgenlis nebarTviT an zedamxedvelobiT.

 

10.14. saskolo dros an skolis teritoriaze moswavlesTan kontaqtis damyarebamde (garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa, gadaudebeli aucileblobisas) policiis TanamSromeli an sxva sajaro mosamsaxure valdebulia, skolas Seatyobinos kontaqtis mizani, saqmis garemoeba da misi meSveobiT daukavSirdes moswavles. skola valdebulia, moswavles ganumartos misi uflebebi da aRniSnulis Sesaxeb dauyovnebliv acnobos moswavlis mSobels, garda mSoblis mier bavSvis uflebis xelyofis SemTxvevisa.

 

10.15. skolis SinaganawesiT akrZaluli NnivTebia: 

ü  mobiluri telefoni (gakveTilis msvlelobisas)

ü  teqnikuri saSualebebi, romlebmac SeiZleba, xeli SeuSalos saswavlo process (mag. “fleeri”),

ü  narkotikuli nivTierebebi, Tambaqos nawarmi, alkoholi,

ü  momwavleli airebi, iaraRi an iseTi basri nivTebi, romlebic Seileba gamoyenebul iqnas iaraRad;

ü  sanTebel an asanTi, asafeTqebeli/momwamvleli nivTiereba da mowyobiloba,

ü  azartuli TamaSis saSualebebi (mag. karti).

ü  uxamsobis amsaxveli nivTebi.

ü  ZviradRirebuli nivTebi an didi odenobis fuli;

ü  fsiqotropuli saSualebebi eqimis Sesabamisi nebarTvis gareSe.

 

     (iaraRi aris nebismieri instrumenti, romelsac SeuZlia

     gamoiwvios sxeulis dazianeba an sxva piris daSineba,

     aseve nebismieri sagani, romelic SeiZleba gamoyenebuli iyos

     am mizniT). Alkoholi aris - alkoholi an misi Semcveli

     sasmelebi, nebismieri formiT.

 

10.18.  dauSvebelia skolis teritoriaze akrZaluli nivTis Senaxva, floba an gadacema. aseT SemTxvevaSi moswavles CamoerTmeva mocemuli nivTi da gadaecema mSobels.

 

10.19.  iaraRis Senaxvis, flobis an gadacemisas moxdeba misi CamorTmeva da gadacema samarTaldamcavi organoebisaTvis, aseve moswavle CamoSordeba saswavlo process gansazRvruli periodiT.

 

10.20. akrZalulia moswavlis mier Tambaqos nebismieri produqtis floba, gamoyeneba an gavrceleba. Tambaqos nawarmad CaiTvleba sigareti, sigara, Cibuxi, saReWi an sasunTqi Tambaqo. es akrZalva vrceldeba skolis teritoriaze an skolis mier organizebul RonisZiebebze.

 

 

 

Tavi XI.

disciplinuri devna da pasuxismgeblobis zomebi

 

11.1.  disciplinuri devna SeiZleba ganxorcieldes mxolod skolis SinaganawesiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi dadgenili wesiT. SinaganawesiT dadgenili პროცედურების შესაბამისად.

 

11.2. procedurebis darRvevac iTvleba disciplinur gadacdomad:

moswavlis qcevis kodeqsiT gaTvaliswinebuli normebis darRveva iwvevs disciplinuri devnis dawyebas “zogadi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonisa da skolis SinaganawesiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi da dadgenili wesiT.

  

11.3.  saskolo disciplina daculi unda iyos iseTi saSualebebiT, romlebic eyrdnoba bavSvis Rirsebis pativiscemas;

 

11.4.  dauSvebelia moswavlis fizikuri dasja da fizikuri Zalis gamoyeneba disciplinaruli sasjelis saxiT; 

 

11.5.  dauSvebelia skolaSi Zaladoba moswavlis an nebismieri sxva piris mimarT. fizikuri an sityvieri Seuracxyofisas skola valdebulia, moaxdinos reagireba kanoniT dadgenili wesiT;

 

11.6.  dauSvebelia moswavleTa jgufis dasja erTi an ramdenime moswavlis qmedebis gamo;

 

11.7.  dauSvebelia moswavlis dasja im qmedebisaTvis, rac man Caidina skolis teritoriis gareT arasaskolo saaTebSi, garda im SemTxvevisa, roca akrZaluli qmedeba pirdapir dakavSirebulia skolasTan (mag. Cxubi skolis moswavleebTan skolis gareT);

 

11.8.  disciplinuri saxdeliT gamowveuli gakveTilebis gacdena unda CaiTvalos sapatiod;

 

11.9.  sapatio mizezis gareSe zemoT aRniSnuli movaleobebi SeusruleblobisaTvis (disciplinuri darRvevebisaTvis) moswavles SeiZleba daedos disciplinuri saxdeli da sasjelis gansakuTrebuli zoma-skolidan garicxva; 

      

disciplinur gadacdomad CaiTvleba Semdegi xasiaTis darRvevebi:

skolis/gakveTilis arasapatio gacdena, dagvianeba skolaSi gamocxadebisas an gakveTilis dawyebisas, gakveTilis CaSla, gakveTilis TviTneburad mitoveba, arasaskolo formiT skolaSi gamocxadeba, maswavleblis, moswavlis an skolis sxva TanamSromlis sityvieri an fizikuri Seuracxyofa an misi kanonieri moTxovnebisadmi daumorCilebloba, Zaladoba an aseTi muqara, qurdoba, fulis warTmeva an Segroveba, akrZaluli nivTebis floba an Semotana skolaSi.

 

XI.

a.  moswavlis disciplinuri saxdelebia:

·                     sityvieri gafrTxileba/SeniSvna;

·                     werilobiTi gafrTxileba/SeniSvna;  

·                    sayveduri;

·                     sastiki sayveduri.

·                     sagakveTilo procesis dasrulebis Semdeg skolaSi moswavlis  

datoveba da damatebiTi davalebis micema mSoblis winaswari  

gafrTxilebiT;

·                     skolisaTvis sasargeblo saqmianobis dakisreba;

·                     skolidan da sagakveTilo procesidan moswavlis droebiT daTxovna.

·                     gakveTilidan gaZeveba;

·                     skolidan garicxva (skolidan garicxvis ufleba gaaCnia skolis direqcias, arsebuli kanonmdeblobis, saganmanaTleblo momsaxurebis xelSekrulebis da winamdebare Sinaganaweisis Sesabamisad, romelic moicavs informacias amgvari gadawyvetilebis mizezebis, gasaCivrebis uflebebis, meqanizmebis da gasaCivrebis vadebis Sesaxeb).

 

¨                  gakveTilidan moswavlis daTxovnis/gaZevebis ufleba aqvs sagnis maswavlebels, magram igi movalea, moswavles miuCinos zedamxedveli klasis xelmZRvanelis (Tu is Tavisufalia am droisaTvis), sarTulis morigis an fsiqologis saxiT da aRniSnulis Taobaze acnobos skolis direqtors; moswavle dauyovnebliv unda gamocxaddes direqtorTan. damrigebeli moswavlis mSobels acnobebs moswavlis gakveTilidan gaZevebis faqtsa da mizezebs. dauSvebelia saswavlo wlis ganmavlobaSi erTi da igive moswavlis samjer metad gaZeveba erTi da igive gakveTilidan. samjer metad daSvebuli gadacdomis SemTxvevaSi maswavlebeli werilobiT mimarTavs skolis direqtors, uxsnis gadacdomis arss da sTxovs gamoyenebul iqnas sxva disciplinuri zoma.  

¨                  skolidan erTidan xuT dRemde vadiT daTxovnis ufleba aqvs skolis direqtors an mis moadgiles, mas Semdeg, rac mSobels acnobeben misi Svilis daTxovnis mizezebsa da xangrZlivobas. skolaSi dabrunebis Semdeg moswavle valdebulia, ori dRis ganmavlobaSi aanazRauros gamotovebuli masala; 

 

 

 

 

 

 

XI.

b. prevenciuli da profilaqtikuri RonisZiebebi:

·                     klasis damrigeblis dakavSireba moswavlis mSobelTan, masTan gasaubreba da Sesabamisi oficialuri Canaweris gaformeba, rac dasturdeba mSoblis xelismoweriT;

·                    moswavlis Sexvedra direqtorTan da Canaweris (aqtis) gaformeba  disciplinuri gadacdomisa da Sesabamisi saxdelis zomis Sesaxeb;

·                    gamosacdeli vadis daweseba da damrigeblisa da mSoblis mkacri zedamxedvelobis qveS yofna;

·                     skolis servisiT (kompiuteruli qseli, eqskursiebi da sxv.) sargeblobis uflebis CamorTmeva (garkveuli vadiT);

·                    miyenebuli zaralis Tanxobrivi anazRaureba mSoblis (კანონიერ წარმომადგენლის) mier an dazianebuli nivTis an inventaris axliT Secvla;

·                    skolisaTvis sasargeblo iZulebiTi samuSaos (skolis ezosa da Senobis gasufTaveba, nargavebis movla, dazianebuli inventaris SekeTeba da sxv.) Sesruleba gakveTilebis dawyebamde an Semdeg;

·                     skolis teritoriaze akrZaluli nivTebis CamorTmeva da mSoblisaTvis an samarTaldamcavi organosaTvis gadacema;

 

XI.

g.  moswavles sityvieri SeniSvna an gafrTxileba werilobiT SeiZleba mieces:

1.       gakveTilze an dasvenebaze disciplinis msubuqi arRvevisaTvis;

2.      usafrTxoebis wesebis darRvevisaTvis;

3.      moswavlis sityvieri SeuracxyofisaTvis;

4.      skolaSi gamocxadebisas ori an orze meti dagvianebisaTvis,

an gakveTilis umizezod an arasapatio mizeziT gacdenisaTvis;

5.      gakveTilis TviTneburad mitovebisaTvis;

6.      saskolo qonebis gaufrTxileblobisaTvis.

7.      skolaSi akrZaluli nivTebis tarebisaTvis.

8.      skolaSi arasaskolo formiT gamocxadebisaTvis.

9.      uflebamosili piris kanonieri moTxovnis daumorCileblobisaTvis.

 

XI.

d.  moswavles sayveduri an sastiki sayveduri werilobiT SeiZleba gamoecxados:

1.       gafrTxilebis ganmeorebiT miRebisas;

2.      gakveTilze an dasvenebaze disciplinis uxeSi darRvevisaTvis;

3.      usafrTxoebis wesebis uxeSi darRvevisaTvis;

4.      moswavlis sityvieri an fizikuri SeuracxyofisaTvis;

5.      maswavleblis sityvieri SeuracxyofisaTvis;

6.      skolaSi gamocxadebisas an gakveTilis dawyebisas xuTi an meti dagvianebisaTvis, an xuTze meti gakveTilis arasapatio mizeziT gacdenisas;

7.     semestrSi 20_ze meti saaTis arasapatio mizeziT gacdenisas;

8.     gakveTilis TviTneburad mitovebisaTvis (e. w. SatalosTvis);

8.      sistematurad arasaskolo formiT skolaSi gamocxadebisaTvis;

9.      saskolo inventaris dazianebisaTvis.

 

·                     moswavles gafrTxileba, sayveduri da sastiki sayveduri SeiZleba gamoucxados sagnis maswavlebelma, klasis damrigebelma, skolis direqtorma, სასწავლო პროცესის გამგემ.

·                     gafrTxilebis, sayveduris an sastiki sayveduris dafiqsireba xdeba direqciis mier disciplinuri saxdelis oqmis SedgeniT, romelsac awarmoebs კანცელარიის უფროსი da სასწავლო პროცესის გამგე;  dokumentSi miTiTebuli unda iyos moswavlis saxeli da gvari, darRvevis saxe, darRvevis dro da viTareba, xelmowerili unda iyos Tavad moswavlis, darRvevis damfiqsireblis  da ადმინისტრაციის warmomadgenlis mier. es monacemebi grovdeba kompiuterul monacemTa bazaSi.

·                     saxdelis dakisrebis Sesaxeb damrigebelma dauyovnebliv unda acnobos moswavlis mSobels.

·                     eqvsi Tvis Semdeg moswavles piradi an mSoblis gancxadebis safuZvelze administraciuli saxdelis damdebis gadawyvetilebiT SeiZleba moexsnas saხდელი.

·                     dauSvebelia, disciplinaruli saxdelis moxsnis Semdeg, am sახდelis arsebobis faqtis gaTvaliswineba momavalSi.

 

XI.

e.  disciplinaruli gadacdomis wesi :

1.  disciplinuri gadacdomis ganxilavs skolis direqcia an am mizniT skolaSi direqciis mier Seqmnili საბჭო (საჭიროების შემთხვევაში), romlis SemadgenlobaSi Sedis დირექტორის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირები.

2.  moswavles, mSobelsa da maswavlebels  ufleba aqvs, werilobiTi  saCivriT mimarTos skolis direqtors 30 კალენდარული დღის ganmavlobaSi, rodesac misTvis cnobili gaxda uflebis  darRvevis Sesaxeb.

4.  direqtori saCivars ganixilavs saCivris Setanidan ერთი თვის vadaSi.

5.   direqtoris gadawyvetileba, misi qmedeba an umoqmedoba SeiZleba gasaCivrdes kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, gadawyvetilebis gacnobidan ერთი თვის vadaSi.

6.  saCivari ar ganixileba, Tu masSi ar aris miTiTebuli Semdegi

rekvizitebi: ganmcxadeblis vinaoba da misamarTi, uflebis darRvevis arsi, moTxovnis arsi.

 

Tavi XII.  

moswavlis Sefaseba da waxaliseba

  

1.    saswavlo programiT gaTvaliswinebuli masalis gavlisas moswavlis saswavlo samuSaoebi/weriTi namuSevrebi fasdeba pedagogis mier, skolaSi arsebuli Sefasebis sistemebis mixedviT.

2.   Sefasebis konkretul sistemas SeimuSavebs ხარისხის მართვის სამსახური, TiToeul საგნობრივ kaTedraსთან შეთანხმებით, raTa

moswavleTa Sefaseba sxvadasxva sagnobriv jgufSi SesaZleblobis  

farglebSi metnaklebad daaxloebuli iyos erTmaneTTan da moswavles (mis mSobels) ar gauWirdes Sefasebis gageba.

3.   dauSvebelia moswavlis akademiuri Sefaseba ganpirobebuli iyos misi discipliniT.

4.      gakveTilis mravaljeradi arasapatio gacdenis gamo, moswavles SeiZleba daeniSnos administraciul-sakontrolo samuSao sახდელის saxiT, romelic man unda Seasrulos klasSi an saxlSi maswavleblis mier gamoyofil dros moswavlis winaswari gafrTxilebis  safuZvelze.

5.      mimdinare Sefasebis gamosworeba SesaZlebelia sagnis maswavlebelTan SeTanxmebiT.

6.  saboloo (სეmestruli) Sefasebis gamosworeba SesaZlebelia  

moswavlis an mSoblis an kanonieri warmomadgenlis werilobiTi  

gancxadebis safuZvelze სეmestruli Sefasebis miRebidan araumetes

ori samuSao dRis vadaSi. (mxolod im SemTxvevaSi, Tu moswavle an

misi kanonieri warmomadgeneli winaswar სეmestris mimdinareobis

dros klasis damrigebelTan an administraciasTan Seitans  werilobiT ganacxads imis Sesaxeb, rom sagnis maswavleblis mimdinare Sefasebebi mas araobieqturad miaCnia). Sefasebis gadasaxedad direqtoris brZanebiT iqmneba komisia.

8.  Tu moswavle atyuebs maswavlebels da sxvisgan iwers nebismieri saxis davalebas, anu sargeblobs e.w. SpargalkiT, es uRirsi saqcielia, romelic pirdapir aris dakavSirebuli moswavlis akademiur moswrebasTan da mocemul situaciaSi maswavleblis mier ar Sefasdeba.

9.  moswavles gakveTilebis Semdeg SeuZlia maswavlebelTan dakavSireba  skolaSi da swavlasTan dakavSirebuli sakiTxebze masTan gasaubreba.

10.  sanimuSo yofaqcevis, swavlaSi miRweuli maRali Sedegebisa da

saskolo cxovrebaSi mopovebuli warmatebebisaTvis moswavle jildovdeba:

¨                  sigeliT;

¨                  diplomiT;

¨                  fuladi premiiT;

¨                  stipendiiT _ garkveuli vadiT;

¨                  sxva saxis jildoebiT (eqskursiiT, TeatrSi an muzeumSi

     wayvaniT . . . da a.S.)

 

11.  pedagogiuri sabWo: moswavlis gadayvana klasidan klasSi, romelsac erovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul  yvela saganSi gadalaxuli aqvs skolis mier dadgenili minimaluri barieri (aqvs dadebiTi Sefaseba), xdeba pedsabWos gadawyvetilebiT.    

 

Tavi XIII.

daskvniTi debulebebi

 

1.      skolis Sinaganawesi ZalaSi Sedis direqtoris

mier damtkicebisTanave.

2.     skolis SinaganawesSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis ufleba aqvs direqcias.

3.     SinaganawesSi cvlilebebisa da damatebebis Sesaxeb iniciativis ufleba aqvs pedsabWos wevrTa 1/3, administracias.

4.     skolis Sinaganawess unda gaecnos yvela muSaki, moswavle da mSobeli, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5.        სკოლის შინაგანაწესი წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით შემადგენელ ნაწილს.

6.      skolis Sinaganawesis sajaroobas uzrunvelyofs skolis direqtori.

 

 

skolis direqtori: 

                     

 

გულნარა კვიციანი     

Copyright © 2016. "თამარიონი"